Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej RODO) informuję że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HYPNOSE - SECRET OF YOUR BEAUTY ELIZA FILIPOWICZ (adres: ul. Piotrkowska, nr 207, lok. 10, 90-451 Łódź), posiadający numer NIP: 6182073739, posiadający numer REGON: 368693305, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan  skontaktować się z Administratorem  pisząc na adres:hypnose_shop@wp.pl lub telefonując pod numer: 570-25-763

2.    Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
•    zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Panią / Panem, a Administratorem, rozliczenia umowy, oraz kontaktowania się z Panią / Panem (art. 6 ust. 1 b RODO);
•    podatkowym i rachunkowym - przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
•    windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, czy też w celu udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub załatwienia sprawy, której dotyczy przesłana przez Panią / Pana wiadomość – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
•    w celach prowadzenia działań marketingowych – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Panią / Pana (art. 6 ust. 1 a RODO).
3.    Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia i realizacji umowy czy też udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celu w jakim zostały zebrane tj. realizacji umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.  Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty świadczące obsługę informatyczną, obsługę prawną itp.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem formularza kontaktowego Pani / Pana dana osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią / Pana pytanie lub załatwienie sprawy, której dotyczy przesłana przez Panią / Pana wiadomość. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnej zgody dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane, jednak nie później niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6.    W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługuje:
•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•    prawo do usunięcia danych osobowych;
•    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
•    wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7.    Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani / Panu:
•    jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz
•    bez podawania przyczyny - w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych.
8.    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10.    Pani / Pana adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany przez Administratora w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy też skorzystania z formularza kontaktowego.
11.    Może ponadto Pani / Pan wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy też skorzystania z formularza kontaktowego.